Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi firmou KERAMONT SK s.r.o. a kupujúcimi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.

Objednávka

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom obchodného portálu www.keramont.sk, osobne alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.

Každá objednávka musí obsahovať:

  • meno kupujúceho
  • kontaktnú osobu
  • poštovú a fakturačnú adresu
  • telefónne číslo
  • presný názov tovaru
  • množstvo objednaného tovaru

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúcim potvrdená objednávka alebo jej časť je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávka (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v lehote 3 - 21 pracovných dní, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim faktúrované. Kupujúci má právo do dvoch dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim faktúrované. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Objednávku je možné stornovať písomnou formou (faxom na 038/5312004, e-mailom na keramont@keramont.sk, alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru (na objednávku), ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Platobné podmienky a spôsob úhrady

Kupujúci vykonáva platbu v eurách, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

  • bankovým prevodom / vkladom na účet
  • poštovou poukážkou

Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 pracovných dní, má predávajúci právo po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

Pri prevzatí tovaru:

  • dobierka / zásielková služba

Tovar bude doručený do 10 pracovných dní od potrdenia disponzibility tovaru v našom sklade.

Ceny

Ceny uvedené na stránkach platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.keramont.sk. Súčasťou ceny nie sú dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.