Reklamačný poriadok

Rozsah uplatnenia

Týmto reklamačným poriadkom sa upravuje reklamačné konanie medzi firmou KERAMONT SK s.r.o. (ďalej len "dodávateľ") a konečným zákazníkom (ďalej len "spotrebiteľ" alebo "zákazník"). Reklamačný poriadok upravuje reklamačné konanie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, Občianským zákonníkom č. 401/1964 Zb., Obchodným zákonníkom - Zákon č. 513/1991 Zb.z. (všetky menované zákony v znení neskorších právnych predpisov), ako aj ostatnými všeobecne závätnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Sortiment, na ktorý sa reklamačný poriadok vzťahuje

Všetky výrobky predané odberateľom ako aj tovar, ktorý dodávateľ predal zmluvným zákazníkom a koncovým spotrebiteľom.

Miesto reklamácie výrobkov

 • Predávajúci (kúpeľňové, kuchynské štúdia a železiarstvá) reklamujú všetky práva zo zodpoednosti za vady dodávateľa tovaru alebo v servisných strediskách výrobcov, pokiaľ sú uvední.
 • Spotrebiteľ uplatňuje všetky práva zo zodpovednosti za vady a náhradu škody u predávajúceho.

Práva a povinnosti kupujúceho

Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady sa môžu uplatniť len v záručnej dobe, ktorá je vyznačná na záručnom liste alebo je daná obchodným zákonníkom.

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí, uistiť sa o spránom množstve, druhu a kvalite tovaru. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky.

Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prehliadku reklamovaných výrobkov v takom stave v akom sa nachádzali v okamihu zistenia vád a uchovať pre účely prehliadky aj obaly z použitých výrobkov.

Lorem eget porttitor facilisi efficitur sociosqu taciti accumsan facilisi pharetra natoque turpis ultrices ad pretium ex elementum montes est dis. Ipsum dictum augue interdum condimentum leo egestas vehicula porta tempor est ornare nascetur dapibus bibendum mus felis a massa torquent. Consectetur morbi nec primis faucibus risus placerat velit facilisi dictum.

Predávajúci nebude brať na zreteľ reklamáciu tovaru v prípade, keď nebude možné posúdiť parametre akosti, a to vplyvom spracovania tovarov a keď nebude preukázateľné, že použitý tovar je danej akosti.

V prípade, ak to predávajúci vyžaduje, je kupujúci povinný zabezpečiť fotodokumentáciu reklamovaných tovarov a túto čo najskôr odoslať predávajúcemu na posúdenie.

Kupujúci súhlasí s tým, že reklamácia adresovaná na iného adresáta nie je uplatnením nároku z vád tovaru v zmysle § 436 a násl. Obch. zák. a predávajúci nie je povinný na takúto reklamáciu reagovať.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii predložiť u predajcu tieto doklady:

 • doklad o zaplatení výrobku alebo potvrdený záručný list
 • písomné uvedenie všetkých vád výrobku, resp. tovaru na reklamačnom zápise
 • návrh na riešenie reklamácie
 • návrh na náhradu škody, ktorá vznikne výmenou vadného výrobku.
 • Predávajúci vydá spotrebiteľovi doklad o uplatnení reklamácie
  Doklad musí obsahovať:
  - dátum uplatnenia reklamácie
  - reklamované vady
  - návrh na riešenie reklamácie zo strany spotrebiteľa

Tieto údaje môžu byť uvedené na písomnej reklamácii od spotrebiteľa.

Reklamáciu je možné uplatniť vždy, keď dodaný tovar vykazuje funkčné, vzhľadové alebo iné závady, skryté alebo zjavné, ktoré bránia jeho užívaniu pre účel, na ktorý bol výrobcom určený.

Spôsob rozhodovania o reklamácii

Na základe kvalifikovaného posúdenia vady, t.j. či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú rozhodne poverený produkt manažér dodávateľa o spôsobe riešenia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté

 • mechanickým poškodením silou alebo nározom
 • pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, teplota, nesprávne skladovanie, chemické pôsobenie a pod.)
 • neodbornou manipuláciou, montážou, demontážou, inštaláciou a zlou údržbou
 • používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie, ktorý je prílohou záručného listu
 • zásahom neoprávnenej osoby do výrobku, resp. tovaru pri inštalácii alebo používaní

Záručná doba a záručné podmienky

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. uplynutím záručnej doby zaníka právo na uplatnenie reklamácie. Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na šeb stránke výrobcu. Každý odberateľ by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom od dodávateľa. V prípade, že odberateľ nie je spotrebiteľom, má nárok na predĺženie vyššie uvedených záručných lehôt o preukázateľný počet dní, ktorý uplynul medzi zakúpením tovaru od dodávateľa a predajom tovaru spotrebiteľovi, avšak maximálne o 30 dní.

Ak je pre posúdenie reklamácie potrebné vypracovanie posudku treťou stranou, prerušuje sa po dobu jeho vypracovania 30-dňová lehota pre vybavenie reklamácie. Posúdenie treťou nezávislou osobou si môže v lehote stanovenej v reklamačnom poriadku vyžiadať dodávateľ, odberateľ aj spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie

Doba na vybavenie reklamácie môže trvať max. 30 dní, pokiaľ sú splnené všetky podmienky vyplývajúce z tohto reklamačného poriadku.

Neúplný alebo zle vyplnený Reklamačný protokol je dodávateľ oprávnený odmietnuť a vrátiť reklamujúcemu k doplneniu podľa normy STN ISO 10002. Odmietnutím nie je dotknutá lehota pre vybavovanie reklamácie. Do opätovného odovzdania Reklamačného protokolu sa prerušuje lehota pre vybavenie reklamácie.

Reklamácia môže byť riešená opravou, výmenou, zľavou z kúpnej ceny, vrátením peňazí alebo zamietnutím zo strany výrobcu.

Nároky z vád tovaru zmluvných predajcov sa môžu uplatniť podľa § 436 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka.

Ak spotrebiteľ alebo odberateľ nespĺňajú podmienky reklamácie, bude reklamácia zo strany dodávateľa vybavená v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby jeho zákonné práva neboli dotknuté.

Reklamácia nebude uznaná ani v prípade, že výrobca hodnoverne dokáže, že reklamovaný nedostatok nie je spôsobený vadou výrobku, ale že ide o nedostatok pri montáži alebo chybu vzniknutú pri prevoze tovaru.

Pri neoprávnenej reklamácii budú spotrebiteľovi, resp. odberateľovi fakturované náklady spojené s riešením reklamácie. Jedná sa o náklady na dopravu vadného výrobku na posúdenie k dodávateľovi alebo výrobcovi.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.